Countries:
 • VASTAANOTTO, FIT-BAARI, KAAPIT JA MUUT

  Fitness-klubeihin
  tarkoitetut kalusteet

Monia mahdollisuuksia sekä laatua.
Yksilöllinen ja yhtenäinen suunnitelma.

Suunnit­te­lem­me ja valmi­stam­me intohi­mol­la fitness-klube­ihin tarko­itet­tu­ja kaluste­ita. Vasta­anot­to­ti­lan ja fit-baarin sekä muut fitness-klube­ihin tarko­ite­tut kaluste­et ovat yksi fitness-klubin avaine­le­men­te­istä. Tärkeä tekijä on sen ergono­mi­nen suunnit­te­lu ja seura­avak­si modernin ja merkit­tävän ulkonäön antami­nen, joka viittaa johdon­mu­ka­ise­sti koko kohte­ese­en. Työsken­te­lem­me fitness-alan parissa jo monia vuosia ja olemme hyvin tieto­isia siitä, mitä siellä pitää olla ja miten sijoitet­tu­na.

Asiak­ka­am­me arvosta­vat ei pelkästään suunni­tel­maa tai laatua vaan myös siitä, että osamme neuvoa ammat­ti­ta­idol­la. Hinnan lisäksi, pienten tunnel­mal­li­sten fitness-klubien tai verkkoon kuulu­vien klubien tulee jollain tavalla erottua muista ja hyvin harkittu sisätila omape­räi­sel­lä muoto­ilul­la on yksi erotta­vi­sta tekijöi­stä.

 • Mitä on hyvä muistaa

  ATEPAA tarko­it­taa harkit­tua suunni­tel­maa ja kaikista yksity­iskoh­di­sta huoleh­ti­mi­sta. Muista kuiten­kin, että siihen tarvit­sem­me aikaa. Ota meihin yhteyttä vähin­tään 2 kuukaut­ta ennen suunni­tel­tua klubin avaami­sta. Riittää, että kirjo­itat osoit­te­ese­en: info@atepaa.com ja koko jatko­pro­ses­sin suori­tam­me miellyt­täväs­sä ja ystäväl­li­ses­sä ilmapii­ris­sä.
  Olemme varmoja, että tulos yllättää Sinut miellyt­tävästi.

 • Inspi­ra­atiot

  Värit, materia­ali, maalin tai pinta­ra­ken­te­en valinta, on olemassa monta tekijää, jotka vaikut­ta­vat siihen, että ATEPAAN kaluste­et erottu­vat varmasti kilpa­ili­jo­iden kaluste­ista.
  Ota meihin yhteyttä, jotta saisit lisää inspi­ra­atio­ita, joita voimme käyttää yhteises­sä suunni­tel­mas­sam­me.

 • Mitä aineistoa tulee lähettää suunni­tel­ma ja hinno­it­te­lua varten

  Tieten­kään yhdessä käytävää kesku­ste­lua ja investo­ijan odotuk­sia ei korvaa mikään.
  Kuiten­kin meidän pitää sovittaa suunni­tel­ma raken­nuk­sen suunnit­te­lu­va­ihe­es­sa laadit­tu­un aineisto­on.
  Tilojen pohja­pii­ru­stuk­set dwg- tai pdf-muodossa ovat meille työpii­ru­stus­su­un­ni­tel­man perusta.
  Riittää, että saamme nämä dokumen­tit, suunnit­te­lu­osa­stom­me hoitaa lopun.
  Optima­ali­sen ratka­isun määrit­tämi­sen jälkeen valmi­stam­me toteu­tet­ta­van suunni­tel­man hinno­it­te­lun.

  Valmi­stus- ja asennu­sa­ika kestää 3–6 viikkoa.

Oferujemy:
 • vasta­anot­to
 • fit-baari
 • väline­iden säily­ty­ska­apit
 • muut kaluste­et yksilöl­li­se­stä tilauk­se­sta
 • peilit ja tasot hiusten­ku­iva­ajan alla 
Mahdollisuudet:

 • ATEPAAN suunnit­te­li­jo­iden A:sta Ö:hön laatima suunni­tel­ma
 • neuvonta
 • suunni­tel­man sovit­ta­mi­nen määrät­ty­yn budjet­tiin
 • kuljetus ja asennus

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma.

ATEPAA on korke­ala­atu­isia vaate­ka­ap­pe­ja ja kunto­ka­lu­ste­ita markki­no­il­la. Tämä ei kuiten­ka­an ole kaikki, tarjo­am­me asiak­ka­il­lem­me asian­tun­te­vaa neuvon­taa, järje­ste­lyä ja laadu­ka­sta 3D-muoto­ilua. Jokainen huone on suunni­tel­tu erikseen sijoit­ta­jan ja suunnit­te­lu­to­imi­ston ohjeiden mukaan. Olemme varmoja, että täytämme odotuk­se­si. Rakastam­me työmme ja projekti on seuraava haaste­em­me.