Boutique-fitness-klubin vaatekaapit ja kokonaiskalustus.

ARTA LUX-LINJAN KAAPIT JA KALUSTEET YKSILÖLLISESTÄ TILAUKSESTA

Yksin­ker­ta­ise­sti VAU! Projekti on ylittänyt rohke­im­mat odotuk­sem­me. Monimut­ka­isten element­tien suuresta määrästä ja monen tunnin työstä huoli­mat­ta työn tulos osoit­tau­tui ihastut­ta­vak­si. ATEPAA suunnit­te­li ja valmisti vaate­ka­apit, verho­il­lut kaluste­et, teräsra­ken­te­et, seinien verho­ilut ja monia muita element­te­jä.

Monen viikon valmi­ste­lu, tuotan­to­pii­ru­stu­sten laati­mi­nen ja materia­alien testauk­set tuotti­vat investo­ijal­le tyyty­väi­sy­y­den sekä myös meille erity­isen mieli­hy­vän. Terve­tu­loa katso­ma­an galle­ria­am­me…