Countries:
 • PUKUHUONEEN PENKIT

  Käyttövalmiit penkit

Monia mahdollisuuksia sekä laatua.
Yksilöllinen ja yhtenäinen suunnitelma.

Pukuhu­one ei ole pelkästään kaapit.

Penkit ovat kaikkien pukuhu­one­iden oleel­li­nen osa. Ne lisäävät käyttömu­ka­vu­ut­ta ja varmi­sta­vat asian­mu­ka­iset olosuh­te­et vaatte­iden vaihtoon. Optima­ali­sten vakio­mit­to­jen ansiosta ne sovel­tu­vat useim­pien käyttäjien tarpe­isiin. Voimme valmi­staa malleja myös yksilöl­li­sten tilau­sten peruste­el­la huomio­imal­la näiden samojen parame­trien noudat­ta­mi­nen. Tarjo­am­me lisäksi laajan väri- ja sävyva­li­ko­iman värikar­ta­stam­me, mikä mahdol­li­staa sopeut­ta­mi­sen tilan esteet­ti­se­en ilmeese­en.

Käyttökohteet:
 • fitness-klubin ja kunto­sa­lin pukuhu­one­et
 • työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­et
 • polku­py­öräi­li­jöi­den kaapit 
 • hotel­li­ka­apit
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • laaja väriva­li­ko­ima (RAL, lamina­at­ti­le­vy, MDF-levy, ekonahka tai condura-kangas, HPL-levy) 
 • galva­no­itu teräs (*optio)
Tyypit:

 • laaja moduulien ja penkki­ty­yp­pien valiko­ima
 • rahit
 • condura-kanka­aal­la, luonnol­li­sel­la nahalla sekä ekona­hal­la verho­il­lut penkit 
Edut:

 • penkit sopivat ihante­el­li­se­sti kaappe­ihin
 • yhtenäi­nen ja kattava suunni­tel­ma ATEPAAN kaappe­ihin sopeut­ta­mi­sen ansiosta 
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • penkkien korkea laatu mahdol­li­staa niiden käytön korke­alu­ok­ka­isis­sa tiloissa 

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma.

Tarjo­uk­se­en kuuluu perin­te­isiä penkkejä ja malleja, joilla on suurempi kosteu­den kestävy­ys. Meillä on myös pouffit valiko­imas­sa, jotka ovat tyylikäs vaihto­eh­to perin­te­isil­le huone­ka­lu­il­le. Kaikki mallit perustu­vat klassi­se­en esteet­ti­sy­y­te­en, mutta niiden muodos- sa voidaan selvästi nähdä nykyaika­isen muoto­ilun vaiku­tuk­set. Tarjo­amam­me vaate­ka­apit sopivat täydel­li­se­sti tarjot­tu­un kaappien kanssa. Yhdessä ne luovat toimin­nal­li­sen ja esteet­ti­sen tilan. Kehotam­me sinua selaile­ma­an tarjo­om­me. Useilla eri sivusto­il­la sijait­se­vil­la visuaali­sil­la esityk­sil­lä löydät mielen­kiin­to­isia, innoit­ta­via yhdistel­miä huone­ka­lu­istam­me.