Countries:
Asiakkaamme

Me ja asiak­ka­am­me uskovat, että kunto­sa­lin asiak­ka­iden ympäri­stö on tärkeä. Pyrimme tekemään jokaisen projek­tin ihante­el­li­nen vastaus toteu­tet­ta­van urheilu­pa­ikan näkyvy­y­te­en ja tunni­sta­mi­se­en.

Ratkaisumme

Tärkeä osa on ergono­mi­nen muotoilu ja sen jälkeen tuotte­em­me ovat nykyaika­isia ja alkupe­räi­siä. Monivu­oti­sen kokemuk­sen ansiosta voimme myös neuvoa asian­tun­te­va­sti.

Yhteisen työn vaikutus

Hyvin suunni­tel­tu tila houkut­te­lee asiak­ka­ita ilmake­hään.
Ammat­ti­ta­ito­isen palvelun tukema korke­ala­atu­inen tuote on ensisi­ja­inen tavoite.
Rakastam­me olla osa asiak­ka­idem­me menesty­stä.

Meidän toteutuksia

Kunto­sa­li, penkit, vasta­anot­to-vasta­anot­to ja monet muut huone­ka­lut, jotka olemme toimit­ta­ne­et monien vuosien ajan toimin­no­istam­me, on tullut esitte­lyn­ne ja asiak­ka­il­lem­me osa menesty­stä. Olemme ylpeitä voides­sam­me esitellä sisustuk­sem­me, jotka motivo­ivat asiak­ka­ita käyttämään koko Euroopas­sa.

  • KAIKKI
  • VAATEKAAPIT
  • MUUT KALUSTEET

Fitness-klubin kalusteiden kokonaisvalmistus

Klubin nykyaika­iset, luovat ja kestävät kaluste­et ja vaate­ka­apit (Helsinki, Oulu, Kotka, Turku)

KATSO LISÄÄ

Nykyaikaiset vaatekaapit penkeillä

Kaksi­sävy­isen betonia jäljit­te­le­vän koriste­en ja penkin luonnon­pu­un valin­na­sta tuli todel­li­nen “napakymp­pi”.

KATSO LISÄÄ

Pukuhuoneen metalliset vaatekaapit

Poikkeuk­sel­li­set ja nykyaika­iset vaate­ka­apit toimi­tet­tiin asiak­ka­al­le Ruotsiin. Teolli­su­usty­y­li­set ja tunnel­mal­li­set, yksin­ker­ta­ise­sti poikkeuk­sel­li­set.

KATSO LISÄÄ

Vaatekaapit grafiikalla

Hanke, joka ilahdut­taa koko Euroopas­sa. Epäta­va­no­ma­inen lähesty­mi­sta­pa vaate­ka­ap­pien suunnit­te­lu­un pyöräi­ly­stu­dio­iden käyttäjil­le.

KATSO LISÄÄ

Vaatekaapit penkillä

Ylelli­set vaate­ka­apit penkillä. LPP-ryhmä valitsi KILI-linjan kaapit luonnon tammen olevilla penkillä. Kaapit varustet­tiin kortti­lu­kol­la.

KATSO LISÄÄ

Uudenaikaiset kuntosalin fitness-vaatekaapit

Korke­in­ta latua olevat ATEPAAN hybridi-vaate­ka­apit. Dynaami­set värit, harkittu suunni­tel­ma ja kaavasta poikke­avat penkit saivat aikaan sen, että investo­ijat ihastu­ivat siihen.

KATSO LISÄÄ

Fitness-klubin vaatekaapit

Nämä poikkeuk­sel­li­set ja nykyaika­iset vaate­ka­apit toimi­tim­me asiak­ka­al­lem­me. Klubi Belinann on yksi meidän kokona­isto­teu­tuk­si­sta.

KATSO LISÄÄ

Nykyaikaiset pukuhuoneen metalliset vaatekaapit penkillä

Nykyaika­inen, pieni ja parha­il­la laitte­il­la varustet­tu fitness-klubi. Tämä suunni­tel­ma antoi meille mahdol­li­su­uden valmi­staa metal­li­sia kaappeja parha­as­sa muodossa.

KATSO LISÄÄ

CORE fitness-klubin kalusteet

Yksi meidän suurim­mi­sta ja ainutla­atu­isim­mi­sta toteu­tuk­si­sta. CORE klubille suunnit­te­lim­me ja valmi­stim­me pukuhu­one­en ja vasta­ano­ton kalustuk­sen.

KATSO LISÄÄ

Vaatekaapit elektronisilla lukoilla

Seuraava suunni­tel­ma, jota kutsumme nimellä “VAU”. Vaate­ka­apit MDF-levyllä ja luonnon­pu­upen­kil­lä ja kaikki stabii­lil­la metal­li­ra­ken­te­el­la.

KATSO LISÄÄ

Ylelliset vaatekaapit ja kalusteet

Klubi Quantum — Ainutla­atu­iset ja ylelli­set sisäti­lat ja siellä joukossa ATEPAAN kaapit ja kaluste­et.

KATSO LISÄÄ

Fitness-klubin kalustaminen kokonaisuudessaan.

Yksi meidän suurim­mi­sta haaste­ista, mutta myös ylpey­de­na­ihe­em­me. Vasta­ano­ton ja fit-baarin kaluste­et, tilauk­se­sta ATEPAAN valmi­sta­mat verho­il­lut kaluste­et.

KATSO LISÄÄ

ATEPAAN valmistamat edustavan fitness-klubin kalusteet

Asiak­ka­al­lem­me Zürichis­sä valmi­stim­me kaikki boutique fitness-klubin kaluste­et.

KATSO LISÄÄ

Pukuhuoneen modernit ja kestävät kalusteet

Katowice ja yksi meidän suurista projek­te­ista. Valmi­stim­me kaapit, hiusten­ku­va­ajan alla olevat tasot sekä mm. pesual­la­sta­sot.

KATSO LISÄÄ

Vastaanoton teollisuustyyliset kalusteet

Poikkeuk­sel­li­set ja monimut­ka­iset tuotan­nos­sa, mutta toteutus antaa ison ilon. Pohjo­isma­isen tyylin ydin.

KATSO LISÄÄ